dijous, 27 d’octubre de 2011

Assembla ordinaria 2011

Publiquem l'acta de l'assembles que varem celebrar el passat 20 d'octubre per tal que tots tingueu accés al que allí vam parlar.


i aprofitem per agrair  la presència de tots els qui hi vareu ser! 
Tan a les famílies com als mestres.
ACTA ASSEMBLEA ANUAL DE L’AMPA ESCOLA SANT MARC

Data: 20-10-2011
Inici reunió: 21:30h
Fi reunió: 22:30h

ASSISTENTS AMPA: Cristina Barnils, M. Dolors Colom, Núria Puig, Dolors Comerma, Montse Arumí, Blanca Tubau, Lydia Brugué, Joan Boix, Sandra Bau, Marta Cid, Martí Taberner, Anna Anfruns, Anna Oms.  

ALTRES ASSISTENTS: 19 pares i mares i la Directora de l’escola.


ORDRE DEL DIA

·             Nou projecte informàtic de l’escola.
·             Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
·             Renovació de membres i càrrecs de la Junta.
·             Estat de comptes.
·             Explicació de les activitats organitzades per l’AMPA.
·             Torn obert de paraules. 


DESENVOLUPAMENT DE L’ASSEMBLEA

1)   Nou projecte informàtic de l’escola
Cristina Barnils es presenta com a nova presidenta de l’AMPA i explica que l’objectiu principal de l’associació és millorar l’educació dels nostres fills i filles, si bé per aconseguir-ho és imprescindible la col·laboració de tothom, tant de les famílies com del professorat. Informa que les reunions ordinàries de la junta de l’AMPA es fan cada primer dimarts a 2/4 de 10 del vespre a la biblioteca de l’escola i convida a tothom a assistir-hi. Recorda breument les funcions de l’AMPA i també la importància de col·laborar a vendre loteria, que aquest any es destinarà al projecte d’informàtica de l’escola.

Per tal que puguem conèixer en què consisteix, en aquest moment pren la paraula Marta Sala, mestra de l’escola i membre de la Comissió de professorat d’informàtica, qui presenta els detalls del projecte.

El projecte d’informàtica es titula “Escola XXI” i té diversos objectius:
-       Crear alumnes competents del segle XXI.
-       Renovar i ampliar el parc informàtic (ordinadors, pissarres, canons...).
-       Crear materials per aprofitar el potencial de les TIC.
-       Aplicar noves estratègies pedagògiques.
-       Participar en concursos, programes, etc. en l’àmbit de les TIC.

Aquesta és la situació actual de l’escola pel que fa a la informàtica:
-       1 ordinador per aula.
-       1 aula d’informàtica amb 14 ordinadors.
-       10 portàtils.
-       3 pissarres digitals interactives (PDI).

Es tracta d’un projecte molt ambiciós que requereix una inversió elevada, per això es planteja a diversos anys vista.

Què estrenem aquest any?
-       L’escola ha comprat 8 ordinadors portàtils. Això permetrà que hi treballin un cop per setmana les classes de 2n a 6è. S’alliberarà l’aula d’informàtica que serà utilitzada 1 cop per setmana per les classes de P4, P5 i 1r.
-       Des del Departament d’Ensenyament, aquest any arriben els següents materials:
o   1 pissarra digital interactiva.
o   6 ordinadors portàtils tipus Netbook.
o   1 impressora de segona mà.
o   2 canons (1 per a Infantil + 1 per a Primària).
-       Els equips que es puguin comprar des de l’AMPA amb el benefici final aconseguit a través de la loteria.

2)  Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
M. Dolors Colom, Secretària de l’AMPA, demana si hi ha algun comentari sobre l’acta de l'última assemblea. Com que no n’hi ha cap, s’acorda aprovar-la.

3)    Renovació de membres i càrrecs de la Junta
La secretària explica que aquest curs l’AMPA està formada per 17 pares i mares. A continuació en detalla l’organigrama:

PRESIDENTA/VICEPRESIDENT: Cristina Barnils/Ferran Gallego.
Funcions: organitzar les reunions; coordinar els diferents càrrecs; buscar xerrades subvencionades; ser portaveu AMPA-escola i assistència a reunions amb la directora de l’escola, entre d’altres.

La Presidenta s'ocuparà personalment de dinamitzar el bloc de l'AMPA, motiu pel qual a les reunions de principi de curs s’han demanat les adreces electròniques a les famílies.

SECRETÀRIA/VICESECRETÀRIA: M. Dolors Colom/Núria Puig.
Funcions: redactar l’acta de totes les reunions; mantenir actualitzats els càrrecs de l’AMPA al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya; gestionar el correu i estar en contacte amb la FAPAC (Federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya).

CONSELL ESCOLAR: M. Dolors Colom, actual secretària, continuarà essent qui assistirà al Consell Escolar com a representant de l’AMPA.

COMISSIÓ D’INFORMÀTICA: Ferran Gallego.
Funció: aportar coneixement i millores de les tecnologies.

És una comissió unipersonal però amb molta feina. Per aquest motiu es demana qualsevol tipus de col·laboració a les famílies, que no té per què suposar ser membre de l’AMPA.

Les funcions de la resta de comissions s’explicaran amb detall al llarg de l’assemblea.

COMISSIÓ DE TRESORERIA: Dolors Comerma - Montse Arumí.

COMISSIÓ DE LLIBRES: Martí Taberner - Mireia Bigas – Anna Anfruns – Anna Oms.
        
COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS: Blanca Tubau – Lydia Brugué.

COMISSIÓ DE FESTES: Joan Boix - Sandra Bau -  Alfons Huéscar - Marta Cid – Núria Puig – Albert Pradell.

4) Estat de comptes
Dolors Comerma explica breument les funcions de la Comissió de tresoreria:
- Fer el balanç econòmic del curs (comptabilitat).
- Cobrar els rebuts del reciclatge de llibres.
- Tramitar i gestionar les subvencions concedides.

A continuació reparteix entre totes les persones assistents un full amb el balanç econòmic de l’AMPA (s’adjunta com a annex a l’acta) i detalla en què ha consistit cada partida de despesa i d’ingrés.

Per a aquest curs, proposa l’aprovació d’una quota de 25 €, a cobrar mitjançant un rebut únic. La quota serveix per finançar la major part d’activitats que s’organitzen (extraescolars, festes, etc.). L’assemblea l’aprova.

També avança que, amb les retallades, cada cop es convoquen menys ajuts i, dels que encara hi ha, la quantitat s’ha reduït molt. Per exemple, aquest curs no s’ha publicat l’ajut per al servei d’acollida matinal, però sí el del programa de reciclatge de llibres.

5) Explicació de les activitats organitzades per l’AMPA

Comissió de llibres:
Anna Anfruns explica que les principals funcions de la Comissió són:
-       Organitzar el programa de reciclatge de llibres.
-       Fomentar entre les famílies i l’alumnat els valors que duu associats:  respecte pels materials comuns, menor generació de residus per la reutilització de llibres, etc.).
-       Encarregar i buscar la millor alternativa per a la venda de llibres.

Pel que fa al programa de reciclatge de llibres, recomana a totes les famílies de folrar-los quan se’ls fa el lliurament, si bé s’aconsella no utilitzar Aironfix. En aquest moment, a suggeriment de les persones assistents, s’aprova d’acompanyar els llibres que es lliurin amb un petit escrit d’instruccions amb l’objectiu d’unificar criteris i evitar confusions (es farà de cara al curs vinent).

Explica el funcionament del programa a nivell econòmic (es demana l’ajut, es compren els llibres necessaris i es divideix l’ajut pel nombre d’alumnes participants).

Entre les persones assistents, es demana a quins cursos s’adreça el reciclatge de llibres i el nivell de participació. Des de l’AMPA es respon que el programa de reciclatge de llibres s’ofereix als cursos de 3r a 6è i que, del total de famílies, només n’hi ha una que els compra nous.

La Comissió està estudiant que la quota de reciclatge sigui més o menys lineal, ja que ara pot variar molt entre cursos.

Comissió d’extraescolars:
Lydia Brugué explica que les principals funcions de la Comissió són:
-       Organitzar una oferta àmplia d’activitats extraescolars i cuidar-se de les inscripcions d’algunes d’elles.
-       Assignar els espais de l’escola destinats a les activitats extraescolars, juntament amb la Direcció del centre.
-       Organitzar el servei d’acollida matinal (07:45-09:00 h), de migdia (12:00-13:30 h) i de tarda (17:00–18:30 h).
-       Vetllar per la qualitat de les activitats organitzades (s’informa que es passarà a les famílies una enquesta de satisfacció a final de curs).
-       Promoure la col·laboració de les activitats extraescolars en les festes organitzades (de Nadal i fi de curs).
-       Organitzar els Casals de Nadal i d’estiu.

A continuació explica que amb l’eliminació de la 6a hora s’han introduït noves activitats extraescolars en horari de migdia i que es preveu ampliar aquesta oferta el curs vinent gràcies a les propostes que han fet arribar les famílies amb les inscripcions.

·             Nombre d'alumnes per activitat extraescolar:
·              Servei d'acollida matí: 25
·              Servei d'acollida tarda: 5
·              Servei de vigilància migdia: 10
·              Servei de vigilància tarda: 4
·              Teatre: 6.
·              Patinatge: 16
·              Costura: 15
·              Patchwork per a mares: 6
·              Laboratori de creativitat P3-2n: 9
·              Aeròbic-Jazz: 27
·              Activitat física per a mares: 15
·              Tennis: 12, per confirmar últimes inscripcions
·              Futbol: 4, per confirmar últimes inscripcions
·              Anglès: 49
·              Francès: 5
·              Taller de contes: 11
·              Descoberta literària 1r-3r: 13
·              Descoberta literària 4t-6è: 8
·              Baby Gym i Gimnàstica artística: 8
·              Música: 40
·              Rugbi: 2

Algunes de les activitats extraescolars ofertes no es fan perquè no hi ha hagut el mínim d’inscripcions (Bàsquet i Laboratori de creativitat de 3r a 6è). Entre les persones assistents es comenta que si s’oferissin al migdia potser haguessin tingut més èxit, suggeriment del qual es pren nota.

Comissió de festes:
Sandra Bau explica que les principals funcions de la Comissió són:
- Organitzar les diferents festes que se celebren al llarg de l’any (Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi i final de curs). Des d'aquesta comissió es demana molta col·laboració a totes les famílies, en especial a la festa de Carnestoltes perquè hi ha força feina.

També es detalla la següent informació:
-       Festa de Nadal: se celebrarà el dia 16 de desembre amb un enfocament similar a de l’any passat, el qual va tenir molta bona acollida per part de les famílies. Es farà, com sempre, un detall per a cada alumne.
-       Carnestoltes: 19 de febrer (per confirmar), perquè és l’endemà del Carnestoltes de Torelló.
-       Sant Jordi: és una festa interna que no s’obre als pares i mares. L’AMPA proporciona el berenar als alumnes i col·labora en la compra de llibres (que es lliuren aquell mateix dia com a premis).
-       Final de curs: format similar al de l’edició passada.

5) Torn obert de paraules
La Presidenta de l’AMPA anima a les famílies a fer-nos arribar qualsevol suggeriment, ja sigui a través del correu electrònic (ampasantmarc@gmail.com) o de la resta de mitjans (bústia a l’entrada de l’escola, persona delegada de cada classe, etc.).

A continuació es fan diverses intervencions:

·              “Què s’ha de fer si algú vol un altre talonari de loteria?” Comunicar-ho a l’AMPA i, si és possible, a Montse Arumí (Comissió de tresoreria).

·              “Com s’apliquen els reforços (reorganització per l’eliminació de la 6a hora)?” Aquesta pregunta, la respon directament la Directora de l’escola, ja que és una qüestió que no depèn de l’AMPA. Explica que l’escola, dins l’horari lectiu, ja fa suports específics als alumnes amb dificultats. La reorganització de la 6a hora consisteix en suports més puntuals, perquè les dificultats detectades inicialment no cronitzin.

·              Quina és la quota del programa de reciclatge de llibres?” Aquest curs encara no se sap. La Directora de l’escola recorda que l’aprovació de la quota és competència del Consell Escolar.


Com que no hi ha més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada l’assemblea, s'agraeix l’assistència a tothom i s'aixeca la present acta.

Signatures:
                                                             Vist-i-plau,

M. Dolors Colom                                      Cristina Barnils
Secretària                                               Presidenta