diumenge, 13 de gener de 2013

VOTA. Elecccions al Consell Escolar

 El dimarts 15 de gener veniu a l'escola i voteu.


matí:  
de 3/4 de 9 a 2/4 de 10
tarda: 
de 1/4 de 5 a 2/4 de 7

Candidats
  • Núria Puig: mare de la Júlia de 1r, i de l'Aleix que començarà a l'escola el proper curs. Membre actiu de l'Ampa desde fa un any. 
  • Alfons Ayala: pare del'Iris de EI4 i d'en Jordi que començarà a l'escola el proper curs. Ha estat membre actiu de l'Ampa a l'escola bressol i també representant al seu Consell Escolar. 
  • Jesús Martín-Pero: pare d'en Guiu de 5è. Ha estat representant al consell escolar els darrers anys.
Els nostre agraïment a tots tres per presentar-se com a candidats voluntaris.

El consell escolar té com a principal missió debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre (projecte educatiu, pla anual, pressupost, etc.). Hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professors, alumnes, personal d'administració i serveis, etc.

Enguany se celebren eleccions per renovar els membres que en formen part. Recordeu que és important que les famílies, pares i mares, participem per fer sentir la nostra veu i reforçar la nostra presència en el funcionament i decisions del nostre centre educatiu. 



Funcions del Consell Escolar de Centre

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres. 
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. 
c) Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col.laboració del centre amb entitats o institucions.
d) Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents. 
e) Aprovar la carta de compromís educatiu. 
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 
g) Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.
h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora. 
i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. 
j) Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
 l) Aprovar els criteris de col.laboració amb altres centres i amb l'entorn. 
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Els pares i mares del CEC poden ajudar a altres pares i mares que no entenen prou bé els programes escolars. Ells poden fer de pont entre el professorat i la resta de pares i mares per a què s'estableixin vies d'entesa i col·laboració.


Tingeu en compte que...

La implicació dels pares en l'educació dels seus fills i filles augmenta el seu rendiment com a alumnes (millors resultats, més assistència a classe...).
La bona gestió escolar dedica temps a la participació dels pares i mares, demanant les seves opinions i establint bons canals de comunicació.
Els/Les professionals de l'educació treballen amb més confiança quan tenen una bona relació amb les mares i els pares de l'alumnat. Així, coneixen les seves expectatives i poden adaptar la seva feina a les seves necessitats. Es poden establir complicitats fonamentals en l'àmbit educatiu.
Els alumnes aprenen els mecanismes que estan lligats a la cultura i l'ambient en el què es troben immersos; per això, el professorat ha de conèixer-los perquè l'ensenyament a l'escola connecti amb la realitat diària de l'alumne. La participació dels pares acosta la cultura escolar a la cultura familiar.
Pels nois i noies té més pes el rol dels seus pares que el del seu professorat; per això, és bo que la tasca del professorat rebi el suport dels pares i mares. Però, naturalment, això només és possible si pares i mares coneixen l'escola i els mestres i tenen una bona acollida al centre.
Tots els pares i mares tenim alguna cosa per aportar i alguna cosa per aprendre. Sovint, la formació de les mares i els pares rebuda des de la seva participació al centre millora la tasca educadora amb les filles i fills.
Trobareu més informació aquí