dimecres, 9 de febrer de 2011

Assemblea anual (26-10-2010)


ACTA DE L'ASSEMBLEA ANUAL DE L'AMPA ESCOLA SANT MARC

DATA: 26-10-2010
Inici Reunió: 21:30h
Fi Reunió: 22:30h

ASSISTENTS AMPA: Martí Taberner, Dolors Colom, Dolors Comerma, Montse Arumí, Blanca Tubau, Sandra Bau, Joan Boix, Alfons Huéscar, Alícia Armengou, Anna Oms, Anna Anfruns, Ferran Gallego, Mireia Bigas, Marta Cid, Laura Galobardes, Pilar Puigdesens. 
ASSISTENTS A LA CONVOCATÒRIA: assisteixen un total de 17 pares i mares, entre els quals hi ha inclòs el Sr. Jaume Parramon, Regidor d’Educació i la la Sra. Lore, Directora de l’escola.


ORDRE DEL DIA

  • Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior. 
  • Renovació dels membres i càrrecs de l'AMPA.
  • Estat de comptes.
  • Explicació de les activitats organitzades.
  • Torn obert de paraules.


DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ

1)  Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior
La Sra. Pilar Puigdesens com a Presidenta de l’AMPA demana si hi ha algun comentari sobre l’acta de l'última assemblea. Al no haver-hi cap esmena, l’acta queda aprovada.
2)   Renovació dels membres i càrrecs de l'AMPA
La Sra. M. Dolors Colom, secretària de l'AMPA, explica que aquest curs l'AMPA és formada per 17 pares i mares. Aquests són els càrrecs que hi tenen cadascun:
·          Presidenta / Vice-presidenta: Pilar Puigdesens i Laura Galobardes.
·          Secretària / Vice-secretària: M. Dolors Colom i Alícia Armengou
·          Comissió de tresoreria: Dolors Comerma i Montse Arumí.
·          Comissió d'activitats extraescolars: Xavier Armengol, Alícia Armengou i  Blanca Tubau.
·          Comissió de festes: Joan Boix, Sandra Bau, Alfons Huéscar i Marta Cid.
·          Comissió de llibres: Martí Taberner, Mireia Bigas, Anna Anfruns i Anna Oms.
·          Comissió d'informàtica: Ferran Gallego. Un altre pare de l'escola ajudarà en Ferran i s'encarregarà del manteniment del blog tot i no ser membre de l'AMPA.
·          Consell escolar: En Ferran Gallego continuarà essent el membre de l'AMPA que assistirà al Consell Escolar.

3) Estat de comptes

3.1) Quota anual de l'AMPA
La presidenta de l'AMPA explica que la quota 2010-2011 s'augmenta en 5 euros, de forma que tindrà un import total de 30 Euros. Es cobrarà en dos rebuts, el primer al mes de novembre i el segon durant l'abril.

3.2) Estat de comptes
La Sra. Marta Musach, tresorera sortint de l'AMPA, dóna el balanç a tots els assistents, explica les diferències econòmiques que hi ha hagut en el període, així com els augments i disminucions de cada partida. Dóna pas als assistents perquè puguin preguntar qualsevol dubte i no hi ha qüestions a tractar.

4) Activitats organitzades per l'AMPA
Un portaveu de cada comissió explica les funcions i projectes en curs.

4.1) Comissió d'activitats extraescolars
L'Alícia Armengou explica que aquest curs s'han ofert un total de 12 activitats extraescolars i se n'estan fent 11 ja que l'activitat d'expressió artística no ha reunit el mínim d'inscrits.

El total d'alumnes de cada activitat extraescolar és el següent: 
·         Gimnàstica i baby-gym: 15 alumnes
·         Tennis: 16 alumnes
·         Teatre: 12 alumnes
·         Anglès: 14 alumnes
·         Música: 40 alumnes
·         Patinatge: 14 lumnes
·         Servei d’acollida matinal: 14 alumnes
·         Servei d'acollida tarda: 3 alumnes
·         Aeròbic – jazz: 13 alumnes.
·         Bàsquet i rugby: les oferim però es fan fora de l'escola.
·         Gimnàs per mares: 17 alumnes.

Actualment s'està treballant conjuntament amb l'Ajuntament per organitzar els casals de Nadal i de la nova setmana blanca. També s'han rebut ofertes per noves activitats extraescolars que s'estan valorant de cara al proper curs.

4.2) Comissió de llibres
La Mireia Bigas explica en què consisteix el reciclatge de llibres, projecte que s'aplica de 3r a 6è. Gairebé hi participen la totalitat de famílies ja que l'estalvi econòmic és molt important. Amb els diners que sobrin es compraran diccionaris per l'escola.

Entre els assistents es demana quants anys els llibres es poden reutilitzar. Se li respon que els llibres duren força temps, tot i que sovint s'han de canviar malgrat estar en bon estat ja que la legislació ho exigeix o les editorials els canvien. 

4.3) Comissió d'informàtica
En Ferrran Gallego explica que s'ha treballat amb la connexió ADSL, la instal·lació de pissarres digitals, etc... i que l'escola es va preparant per l'entrada al 1 x 1, a dos anys vista.

4.4) Comissió de Festes
·         Festa de Nadal: es farà el dia 17 de desembre (divendres a la tarda).
·         Festa de Carnestoltes: també es farà i s'aprofitarà el Casal de Setmana Blanca per elaborar les disfresses.
·         Festa de Sant Jordi: es celebrarà (tornant de Setmana Santa, segons clarifica la directora de l'escola).
·         Festa de Final de Curs: es celebrarà el dia 16 de juny amb un berenar-sopar.

Un cop explicades totes les activitats, des de l'AMPA s'informa que s'està treballant per fer alguna xerrada d'interès per tots els pares i mares, de la qual ja s'informarà més endavant. 

5) Torn obert de paraules

Entre els assistents es demana els beneficis que es faran amb la loteria i quants talonaris s'han retornat. S'informa que si es venen tots els números s'aconseguirà un benefici net de 4.000,00 Euros. De moment, només cinc famílies han retornat el talonari. Des de l'AMPA no es pot obligar a ningú a vendre'ls ja que és una col·laboració voluntària de cada família. Els beneficis es destinaran a comprar un mini-parc pel pati d'educació infantil (5.000,00 – 7.000,00 Euros). Si sobren diners, s'utilitzaran per donar resposta a altres peticions de l'escola, com ara col·locar una cortina reciclada per fer el gimnàs opac i poder-lo utilitzar com a sala de projeccions, etc.

Entre els assistents es demana informació del tema de natació. La Presidenta explica que el cost és de 70 Euros/alumne, amb un import màxim a pagar de 30 Euros/família. En aquest sentit, l'AMPA i l'escola estan treballant per aconseguir el cofinançament necessari.

Entre els assistents es demana què passarà amb els nens que la seva família no els deixi fer natació. S'aclareix que aniran a la piscina igualment  perquè aquesta activitat es farà en horari escolar, si bé s'ho miraran des de les grades. En Ferran Gallego aclareix que aquest curs la natació s'ha inclòs al Pla Anual Escolar, donant l'activitat per feta i depenent només del finançament. 

Entre els assistents es demana a quina piscina s'anirà. Es respon que a l'Estadi i que s'està planificant pel tercer trimestre.

Entre els assistents hi ha la intervenció d'una mare que opina que aquest curs no és gaire oportú iniciar la natació, atesa la situació global de crisi econòmica i que també coincideix amb les colònies. S'informa que és una decisió que ha près l'escola i que des de l'AMPA només s'hi està donant suport. En tant que ja es tracta d'una activitat inclosa al currículum escolar, que es comenci aquest curs o el proper és circumstancial.

Entre els assistents s'aporta la idea de fer un calendari amb fotografies de tots els nens i espais de l'escola. La idea es recull i serà estudiada per l'AMPA.

Com que no hi ha més assumptes a tractar es dóna per finalitzada l'assemblea, s'agraeix l’assistència a tothom i s'aixeca la present acta.